Πολιτική Ποιότητας

Αποτελεί πολιτική της εταιρίας η καθιέρωση και διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες και προσδοκίες των πελατών της. Η εταιρία δεσμεύεται για τη συμμόρφωση ως προς τις προδιαγραφές των υπηρεσιών που διαθέτει και οι οποίες γίνονται γνωστές σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συγκεκριμένα, η Πολιτική της ΘΕΣΙΣ Α.Ε. αποβλέπει στο:

 • Να βελτιώνει συνεχώς την Ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και των διαδικασιών της
 • Να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε πρόβλημα των πελατών και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τυχόν παράπονα ή παρατηρήσεις των πελατών, ώστε να αποτελούν τον άξονα για βελτίωση στις σχετικές με την Ποιότητα λειτουργίες της εταιρίας
 • Να παρακολουθεί τις εξελίξεις του κλάδου της, ώστε να προσφέρει συνεχώς αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες
 • Να προσφέρει υπηρεσίες, που να συμμορφώνονται πλήρως με τις καθορισμένες απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται μέσα από τις σχέσεις της με τους πελάτες, προσφέροντας συγχρόνως ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα στην ίδια την εταιρία
 • Να συμμορφώνεται πάντοτε με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις προδιαγραφές που αφορούν τα προϊόντα της ΘΕΣΙΣ Α.Ε.
 • Να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους στην ενεργή και δημιουργική συμμετοχή τους με στόχο την συνεχή βελτίωση της Ποιότητας και να τους βοηθήσει στην προσωπική τους βελτίωση, μέσω της εκπαίδευσης και παρακίνησης αυτών. Επίσης να ενθαρρύνει την βελτίωση της επικοινωνίας, του ομαδικού πνεύματος και της αποδοτικής συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της εταιρίας

Για την επίτευξη των στόχων αυτών η ΘΕΣΙΣ Α.Ε. έχει καθιερώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και δεσμεύεται να:

 • το ανασκοπεί και το βελτιώνει διαρκώς, θέτοντας στόχους για την ποιότητα τους οποίους αξιολογεί περιοδικά
 • παρέχει τους απαιτούμενους ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς πόρους για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του συστήματος για την ποιότητα
 • να επενδύει στην επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού για τα θέματα που τους αφορούν και των συνεργατών του
 • να ενημερώνει συνεχώς το προσωπικό και τους συνεργάτες της εταιρίας και να τους μεταδίδει την πολιτική και τους στόχους της ΘΕΣΙΣ Α.Ε. για την ποιότητα
 • να καθορίζει κριτήρια για την αξιολόγηση των κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών, ώστε να επιτυγχάνει τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους της ποιότητας.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.