Πολιτική για την ασφάλεια πληροφοριών

Η εταιρεία δεσμεύεται για την τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών αναγνωρίζοντας ότι η ενεργός συμμετοχή αλλά και η γνώση, τόσο του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών όσο και της φιλοσοφίας της εφαρμογής του, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού της Εταιρείας μέσα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των αναγκών που διέπουν τη λειτουργία της στον Επιχειρησιακό χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται.

Στο πλαίσιο της εξασφάλισης ενός επιπέδου ασφάλειας ανάλογου της κρισιμότητας και της εμπιστευτικότητας των διακινούμενων δεδομένων, αλλά και στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριών της Εταιρείας, η Διοίκηση:

Για την Εταιρεία, η ασφάλεια των πληροφοριακών δεδομένων δεν αποτελεί απλή κανονιστική συμμόρφωση, αλλά βασικό στρατηγικό εργαλείο εμπιστοσύνης από τους Πελάτες και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια εποχή που το μεγαλύτερο πλέον τμήμα της πληροφορίας είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Η εταιρία εφαρμόζει την Ασφάλεια των Πληροφοριών σε κάθε έργο (project) που αναλαμβάνει. Κατά συνέπεια κάθε πληροφορία, που αφορά το έργο, διαβαθμίζεται και γίνεται εκτίμηση της επικινδυνότητας της ασφάλειας πληροφοριών ανάλογα με την αξία της.

Εν κατακλείδι καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ή να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση των εμφανιζόμενων κινδύνων ασφάλειας. Η παρούσα Πολιτική για την Ασφάλεια Πληροφοριών δημοσιεύεται, γνωστοποιείται και εφαρμόζεται από όλο το προσωπικό.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.