Λογιστικές Εργασίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Η χρήση γενικά αποδεκτών Μηχανογραφικών Πακέτων Λογιστικής, μας δίνει τη δυνατότητα μηχανογραφικής παρακολούθησης του Λογιστηρίου της Επιχείρησής σας, είτε στην έδρα σας, είτε στα γραφεία μας, με στόχο την ταχεία ενημέρωση της Διοίκησης, την άμεση άντληση πληροφοριών και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την πορεία της Επιχείρησης.

Οι κυριότερες παρεχόμενες υπηρεσίες σε λογιστικά θέματα περιλαμβάνουν :
Λογιστική
παρακολούθηση
Εποπτεία επί
λογιστικών θεμάτων
Κατάρτιση
οικονομικών
καταστάσεων
Κατάρτιση
ενοποιημένων
ισολογισμών
Παροχή
συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε
εξειδικευμένα
λογιστικά θέματα
Εφαρμογή και
παρακολούθηση των
στοιχείων που είναι
απαραίτητα για την
πλατφόρμα MyData
Προετοιμασία
ετήσιων
οικονομικών
καταστάσεων
με την εφαρμογή
Δ.Λ.Π.
Σχεδιασμός και
εφαρμογή
λογιστικών
συστημάτων
(Γενική – Αναλυτική
Λογιστική)
Σχεδιασμός
συστημάτων
Διοικητικής
Λογιστικής
Εποπτεία εφαρμογής
Διεθνών Λογιστικών
Πρότυπων (Δ.Λ.Π.)
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.