Εσωτερικές Διαδικασίες

Εσωτερικές Διαδικασίες/Παροχές Συμβουλών προς τη Διοίκηση & Σχεδιασμός Οργανωτικών Συστημάτων

Ο τομέας αυτός υπηρεσιών, αναφέρεται στην παροχή συμβουλών σε οποιοδήποτε εξειδικευμένο φορολογικό, χρηματοοικονομικό πρόβλημα, ή επενδυτικό σχέδιο, στην αναδιοργάνωση των λειτουργιών μιας Οικονομικής Μονάδας, στο σχεδιασμό Οργανωτικών Συστημάτων, καθώς και στην ανάληψη πρωτοβουλίας για την παροχή χρήσιμων πληροφοριών προς τη Διοίκηση, με στόχο την άρτια οργάνωση και πλήρη κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

Οι κυριότερες από τις εργασίες μας στον τομέα αυτό είναι οι εξής:
Εκπόνηση
μελετών
σκοπιμότητας
επενδύσεων
Καθιέρωση
διαδικασιών
Εσωτερικού
Ελέγχου
Παροχή
λύσεων επί
χρηματοδοτικών
προβλημάτων
Αναδιοργάνωση
Λειτουργικών
Διαδικασιών
Προετοιμασία
και παρακολούθηση
προϋπολογιστικών
συστημάτων
(Budgeting –
Forecasting)
Προετοιμασία
μακροχρόνιων
επιχειρησιακών
σχεδίων
(Long Rang
Business Plans)
Προετοιμασία
και παρακολούθηση
προγραμμάτων
Ταμειακών Ροών
(Cash flow reports)
Εκπόνηση
μελετών
βιωσιμότητας
οικονομικών
μονάδων
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.