Εσωτερικός Έλεγχος

Η Εταιρεία μας

είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ελεγκτικές υπηρεσίες, τόσο με την αξιολόγηση και εφαρμογή συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, όσο και με τη διενέργεια αλλά και με την επίβλεψη των, κατά περίπτωση, επιβεβλημένων ελέγχων.

Οι κυριότερες παρεχόμενες υπηρεσίες σε θέματα οικονομικών ελέγχων περιλαμβάνουν:
Έλεγχος βιβλίων
και στοιχείων
από φορολογική άποψη
Έλεγχος με
σκοπό την εξαγορά
επιχειρήσεων
Αξιολόγηση συστημάτων
εσωτερικού ελέγχου
Έλεγχος τριμηνιαίων
ή ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων, σύμφωνα
με τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα
Ειδικοί έλεγχοι επί
συγκεκριμένων θεμάτων
(π.χ. αποθεμάτων,
κόστους, μισθοδοσίας,
πιστωτικής πολιτικής,
διαχείρισης, κ.λπ.)
Αξιολόγηση
επιδοτούμενων
επενδυτικών
προγραμμάτων

Strategic & tactical planning

Πιο κάτω παραθέτουμε τις κυριότερες υπηρεσίες σε θέματα οικονομικών ελέγχων :

  • Work fewer hours — and make more money
  • Attract and retain quality, high-paying customers
  • Manage your time so you’ll get more done in less time
  • Hone sharp leadership skills to manage your team
  • Cut expenses without sacrificing quality
  • Automate your business, so you can leave for days, weeks, or even months at a time

Strategy development

You can transform your business to a revenue-producing asset that lets you work as much or as little as you want.

Strategic plan development

Research beyond the business plan

Good strategy is the antidote to competition. Strategic thinking is the process of developing a strategy that defines your value proposition and your unique value chain. This process includes market and competitive research as well as an assessment of the company’s capabilities and the industry forces impacting it.

Good strategy is the antidote to competition. Strategic thinking is the process of developing a strategy that defines your value proposition and your unique value chain. This process includes market and competitive research as well as an assessment of the company’s capabilities and the industry forces impacting it.

Good strategy is the antidote to competition. Strategic thinking is the process of developing a strategy that defines your value proposition and your unique value chain. This process includes market and competitive research as well as an assessment of the company’s capabilities and the industry forces impacting it.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.