Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών
(Transfer Pricing)

Η Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών αποτελεί ένα θέμα αυξημένης σημαντικότητας για τους πελάτες μας με πολυεθνική διάσταση, καθώς και για τις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές οι οποίες το αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη σοβαρότητα και προσοχή, με βάση την υφιστάμενη σχετική νομοθεσία.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας στα θέματα Ενδοομιλικών Συναλλαγών μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε θέματα ιδιαίτερης πολυπλοκότητας που αφορούν σε διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ συγγενών εταιρειών. Αναλυτικότερα:

Η ΘΕΣΙΣ Α.Ε. προσφέρει:
Βοήθεια κατά την
διάρκεια ελέγχων
σχετικών με τις
Ενδοομιλικές Συναλλαγές
Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες
για την εφαρμογή των
σχετικών νομοθετικών
προβλέψεων
Σύνταξη και κατάρτιση
συγκριτικών αναλύσεων
βασισμένων στην
εγκεκριμένη βάση
δεδομένων AMADEUS.
Προτάσεις για τον
σχεδιασμό ενδοομιλικών
πολιτικών και
συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε
διαδικαστικά θέματα
Προετοιμασία Φακέλων
Τεκμηρίωσης
Ενδοομιλικών
Συναλλαγών με βάση τις
προβλέψεις της
Ελληνικής Νομοθεσίας
Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες
και διαχείριση θεμάτων
σχετικών με τις
Ενδοομιλικές
Συναλλαγές και την
κείμενη νομοθεσία
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.