Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών
(Transfer Pricing)

Η Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών αποτελεί ένα θέμα αυξημένης σημαντικότητας για τους πελάτες μας με πολυεθνική διάσταση, καθώς και για τις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές οι οποίες το αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη σοβαρότητα και προσοχή, με βάση την υφιστάμενη σχετική νομοθεσία.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας στα θέματα Ενδοομιλικών Συναλλαγών μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε θέματα ιδιαίτερης πολυπλοκότητας που αφορούν σε διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ συγγενών εταιρειών. Αναλυτικότερα:

Η ΘΕΣΙΣ Α.Ε. προσφέρει:
Βοήθεια κατά την
διάρκεια ελέγχων
σχετικών με τις
Ενδοομιλικές Συναλλαγές
Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες
για την εφαρμογή των
σχετικών νομοθετικών
προβλέψεων
Σύνταξη και κατάρτιση
συγκριτικών αναλύσεων
βασισμένων στην
εγκεκριμένη βάση
δεδομένων TP Catalyst
Προτάσεις για τον
σχεδιασμό ενδοομιλικών
πολιτικών και
συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε
διαδικαστικά θέματα
Προετοιμασία Φακέλων
Τεκμηρίωσης
Ενδοομιλικών
Συναλλαγών με βάση τις
προβλέψεις της
Ελληνικής Νομοθεσίας
Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες
και διαχείριση θεμάτων
σχετικών με τις
Ενδοομιλικές
Συναλλαγές και την
κείμενη νομοθεσία
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.