Ποιοί Είμαστε

Ποιοι Είμαστε και τι επιδιώκουμε.

Η ΘΕΣΙΣ στην σχεδόν 40χρονη πλέον πορεία της, επιδιώκει να στηρίζει αξιόλογες επιχειρηματικές προσπάθειες και παραλλήλως να αναδεικνύει την αξία των ανθρώπων της. Πυρήνας των υπηρεσιών αξίας που προσφέρει, είναι η δημιουργία ενός πλαισίου εμπιστοσύνης όπου πελάτες και στελέχη αναζητούν και δημιουργούν βιώσιμες λύσεις από οικονομική και διοικητική σκοπιά.

Η επιστημονική μας κατάρτιση και η επαγγελματική μας εμπειρία, σε συνδυασμό με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνθέτουν τη φιλοσοφία μας.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η ΘΕΣΙΣ παρ’ ότι αξιοποιούν στο έπακρο όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία, έχουν πάντα ως επίκεντρο τη δημιουργικότητα των ανθρώπων ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ποιότητα παράλληλα με τη συσσώρευση γνώσης. Έτσι σε ένα οικονομικό περιβάλλον που αλλάζει δυναμικά και γίνεται ολοένα και πολυπλοκότερο διεθνώς, η ΘΕΣΙΣ παρέχει υπηρεσίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρηματικών προσπαθειών των πελατών της.

Η ΘΕΣΙΣ στηρίζει και προωθεί την ιδέα δημιουργίας ηγετικών στελεχών που δρουν είτε στην πλευρά των πελατών της είτε ως στελέχη της υιοθετώντας την αρχή ότι πάντα ακόμα και στο νέο ψηφιακό κόσμο που ανατέλλει ταχύτατα επίκεντρο θα πρέπει να είναι ο Άνθρωπος. Η δημιουργικότητα, η υποστήριξη του ταλέντου και η κατανόηση όλων των τεκμηριωμένων απόψεων των στελεχών προάγει το εργασιακό περιβάλλον της Εταιρείας, και αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη υιοθέτησης προτάσεων προς τους πελάτες για ανάδειξη μοντέλων διοίκησης οικονομικών και μη αντικειμένων, με χαρακτηριστικό στοιχείο την αξία της γνώσης που δημιουργούν κι εξελίσσουν σκεπτόμενοι άνθρωποι. Στο πλαίσιο αυτό η ΘΕΣΙΣ με την πελατεία της συγκροτεί κοινότητες επωφελούς ανάπτυξης κι όχι ανταγωνιστικές σχέσεις εφήμερου οφέλους.

Η ΘΕΣΙΣ είναι ενεργή στις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές στην Ελλάδα, και μετέχει σε αυτές υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες που συντελούν στην ενίσχυση της Δημοκρατίας, την ισότητα των πολιτών και την ευημερία των κοινωνικών ομάδων με προσήλωση στις αξίες του Ελληνικού Πολιτισμού. Είναι μία Ελληνική Εταιρεία που με εφόδια την δημιουργικότητα και το ταλέντο υπέρβασης των εμποδίων που διακρίνει τους Έλληνες, υιοθετεί μία στρατηγική σύζευξης ανθρώπινου κεφαλαίου, τεχνογνωσίας και ψηφιακών συστημάτων για να στηρίξει επιχειρηματικές προσπάθειες και οντότητες σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και λειτουργίας. Δίνει προτεραιότητα στην υποστήριξη εταιρειών που δρουν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην Κίνα και μετέχει ενεργά στα επιμελητήρια που προάγουν την επιχειρηματική συνεργασία Εταιρειών στην Ελλάδα με Εταιρείες στις χώρες αυτές.

«Οι Άνθρωποί μας»

Η ΘΕΣΙΣ διοικείται από μία ομάδα ανθρώπων που εμπνέονται από τις αξίες που έμπρακτα υιοθετεί για την βιώσιμη ανάπτυξή της. Η ηγετική ομάδα της ΘΕΣΙΣ αποτελεί δείγμα σύνθεσης διαφορετικών χαρακτήρων και στελεχών με διαφορετικό υπόβαθρο που δρουν εναρμονισμένα αποδεχόμενοι κοινές αξίες και πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας. Η ηγετική ομάδα αναπτύσσεται και συμπληρώνεται με στόχο την ανάδειξη όλων των στελεχών που εντάσσονται στην οικογένεια της ΘΕΣΙΣ. (Δείτε εδώ την ηγετική Ομάδα)

Η συλλογική εργασία και το μοντέλο διοικητικής διακυβέρνησης με επίκεντρο την αξιοποίηση της εμπειρίας και της ικανότητας όλων των στελεχών αποτελούν τα στοιχεία που αναδεικνύουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η ΘΕΣΙΣ και την αξία και φήμη που έχει κατακτήσει.

Όλα τα στελέχη της αναπτύσσουν τις ικανότητές τους μέσω μίας ατέρμονης σπειροειδούς διαδικασίας ανάπτυξης της τεχνογνωσίας τους σε θέματα οικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Παραλλήλως αναπτύσσουν την ικανότητα ανθρώπινης επικοινωνίας με στόχο την εμπέδωση ενός λειτουργικού κι ωφέλιμου διαύλου ανταλλαγής πληροφοριών και κατανόησης βιωμάτων επιχειρησιακής δράσης με τους πελάτες.

«Πως Λειτουργούμε»

Η επιτυχία της εταιρείας μας είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας και τις επιχειρήσεις τους. Το έργο μας υποστηρίζεται από εξειδικευμένες συμβουλές και γνώσεις σε συνδυασμό με την εξατομικευμένη βοήθεια προς τους πελάτες μας, προκειμένου να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς στόχους τους.

Η κύρια δομή της ομάδας που ανατίθεται σε κάθε πελάτη περιγράφεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, η παραπάνω δομή ενδέχεται να τροποποιηθεί προκειμένου να ανταποκριθεί στις επιμέρους προκλήσεις που αντιμετωπίζει και να διασφαλιστεί ότι θα λάβει το υψηλότερο επίπεδο τεχνογνωσίας.

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα αυστηρό πρόγραμμα εκπαίδευσης για να διασφαλίσει ότι όλο το προσωπικό μας είναι καλά ενημερωμένο με τις πρόσφατες φορολογικές και λογιστικές αλλαγές, καθώς και για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας, ιδίως όσον αφορά τα νέα ψηφιακά επιχειρησιακά συστήματα.

Η ΘΕΣΙΣ Α.Ε. διαθέτει τα υψηλότερα πρότυπα εμπιστευτικότητας και επιχειρηματικής ποιότητας πιστοποιημένα κατά ISO/IEC 27001:2013 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών) και EN ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας).

Το πελατολόγιο της ΘΕΣΙΣ Α.Ε. αποτελείται από:

70% Πολυεθνικούς Οργανισμούς
15% ελληνικές οντότητες
10% Φορείς του Δημόσιου Τομέα
5% Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς

Τα γραφεία της ΘΕΣΙΣ Α.Ε. βρίσκονται κοντά στο σταθμό του Μετρό του Μεγάρου Μουσικής. Ωστόσο, πολλές από τις υπηρεσίες παρέχονται έγκαιρα και αποτελεσματικά μέσω ενός καλά δομημένου μοντέλου απομακρυσμένης εργασίας.

Ηγετική Ομάδα

Οι Εταίροι και Διευθυντές της Εταιρείας είναι πτυχιούχοι Οικονομολόγοι με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία σε Ελληνικές και Διεθνείς επιχειρήσεις.

Γιάννης Μελεμενής , ιδρυτικό μέλος της ΘΕΣΙΣ πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου(Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) με μεταπτυχιακές σπουδές στη Φορολογική Νομοθεσία και ειδίκευση στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Μακρόχρονη Επαγγελματική εμπειρία σε βιομηχανικές και συμβουλευτικές Εταιρείες (π.χ. HELLAS SCAN, ADAX κ.λπ.)

Τάκης Αρκουλής , ιδρυτικό μέλος της ΘΕΣΙΣ πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών(Νομική Σχολή Τμ. Οικονομικών) με μεταπτυχιακές σπουδές στη Φορολογική Νομοθεσία. Επιμόρφωση και σημαντική εμπειρία στην Ελεγκτική στην Ελλάδα και το εξωτερικό με μακρόχρονη Επαγγελματική εμπειρία σε πολυεθνικές Εταιρείες (π.χ. KPMG, CONTROL DATA Inc κ.λπ.)

Θανάσης Μανιώτης, ιδρυτικό μέλος της ΘΕΣΙΣ. Ακαδημαϊκές Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και 35ετής εμπειρία στην οργάνωση συστημάτων Λογιστικής Οργάνωσης και Φορολογικής Συμμόρφωσης ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Εμπειρογνώμονας υψηλού επιπέδου σε θέματα φορολογικής συμμόρφωσης πελατών που ελέγχονται από το KEMEEΠ και ΚΕΦΟΜΕΠ και θεμάτων φορολογικού προγραμματισμού.

Γιώργος Κούρος. Ακαδημαϊκές Σπουδές στην Οικονομική Επιστήμη και τη Λογιστική και 35ετής εμπειρία σε διαδικασίες προγραμματισμού και υλοποίησης χρηματοικονομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων. Εμπειρογνώμονας υψηλού επιπέδου για την οργάνωση και υλοποίηση διπλογραφικών συστημάτων λογιστικής παρακολούθησης σε φορείς του Δημοσίου Τομέα. Σύμβουλος σε θέματα λογιστικών διαδικασιών ΝΠΔΔ.

Δημήτρης Μελεμενής. Ακαδημαϊκές Σπουδές στην Οικονομική Επιστήμη και σε Ψηφιακές Υπηρεσίες Διοίκησης και 20ετής εμπειρία σε οργάνωση και υλοποίηση λογιστικών διαδικασιών πολυεθνικών εταιρειών και οικονομικού ελέγχου. Εμπειρογνώμονας υψηλού επιπέδου για την ολοκληρωμένο σχεδιασμό εγκατάστασης νέων Επιχειρηματικών Οντοτήτων στην Ελλάδα.

Δημήτρης Ρήγας. Ακαδημαϊκές Σπουδές στην Λογιστική και Χρηματοικονομική και 15ετής εμπειρία στην οργάνωση και υλοποίηση λογιστικών διαδικασιών πολυεθνικών εταιρειών και στην τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Εμπειρογνώμονας υψηλού επιπέδου στην προσαρμογή λογιστικών διαδικασιών με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Παναγιώτης Βασιλάκης. Ακαδημαϊκές Σπουδές Μηχανικού και Διδακτορικό στην Λήψη Αποφάσεων με Μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης. Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εμπορευματοποίηση και οικονομική αξιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON και διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εμπειρογνώμονας υψηλού επιπέδου σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης επιχειρήσεων και τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.

Το Προσωπικό

Η Εταιρεία απασχολεί είκοσι τρία (23) άτομα. Είκοσι (20) από αυτούς είναι επαγγελματίες οικονομικοί επιστήμονες, ενώ τρεις (3) απασχολούνται ως Διοικητικό Προσωπικό. Η επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού είναι από τους βασικούς στόχους της Εταιρείας και για το λόγο αυτό προβλέπονται σεμινάρια, τόσο ενδοεπιχειρησιακά, όσο και σε εξωτερικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Η ποσοστιαία ανακύκλωση του Προσωπικού της Εταιρείας είναι η χαμηλότερη που παρατηρείται στον κλάδο της Παροχής Υπηρεσιών (περιλαμβανομένων των αντίστοιχων Πολυεθνικών Εταιρειών) και κυμαίνεται σε ποσοστό 3% – 5% ετησίως.

@onTHESIS

Επιπλέον η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει την υπηρεσία @onTHESIS, μία Υπηρεσία Ανοικτής
Γραμμής Υποστήριξης σε Φορολογικά και Λογιστικά θέματα τρέχουσας φύσης, προσφέροντας
μία συμπληρωματική υπηρεσία Υψηλής Συμβουλευτικής Αξίας σε εταιρείες που διαθέτουν
οργανωμένη διοικητική Μονάδα Λογιστηρίου και Οικονομικής Διαχείρησης.

Συμμετοχές

Χορηγίες

Η ΘΕΣΙΣ Α.Ε. υποστηρίζει επίσης, δραστηριότητες των παρακάτω Μη Κυβερνητικών Οργανισμών:

Η ΘΕΣΙΣ Α.Ε. είναι χορηγός του ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Η ΘΕΣΙΣ Α.Ε. επίσης, είναι μόνιμος χορηγός του Ερασιτεχνικού Αθλητικού Σωματείου ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. (τμήμα Volley Ball)

Η ΘΕΣΙΣ Α.Ε. προμηθεύεται επαγγελματικά δώρα από το κατάστημα ROUSSOS ANTIQUES

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.