ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας της πολιτείας για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, ψηφίστηκε πρόσφατα ο νόμος 5073/11.12.2023. Ο νέος νόμος, μεταξύ άλλων, προβλέπει και την τεκμαρτή φορολόγηση των ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που έχει προκαλέσει πολλές διαμαρτυρίες και επιπλέον θεσπίζει πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με την διαβίβαση στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα των ηλεκτρονικών βιβλίων – myDATA.

Τα σημαντικότερα σημεία του νέου φορολογικού νόμου παρατίθενται στη συνέχεια:

Αγοραπωλησία ακινήτων αποκλειστικά με τραπεζικά μέσα πληρωμής

Καταργούνται τα μετρητά ως τρόπος εξόφλησης στις αγοραπωλησίες ακινήτων (συμβόλαια, προσύμφωνα, εξοφλητικές πράξεις) και πλέον καθίσταται υποχρεωτική η χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής.

Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνεται για τον τρόπο εξόφλησης από τον συμβολαιογράφο, μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY», και περαιτέρω θεσπίζεται ακυρότητα και απαγόρευση μεταγραφής συμβολαίου, στο οποίο δεν αναγράφεται ότι η εξόφλησή του γίνεται με τραπεζικό μέσο. Παράλληλα επιβάλλονται υψηλά πρόστιμα προς τον εμπλεκόμενο συμβολαιογράφο και στον Υποθηκοφύλακα / Προϊστάμενο Κτηματολογικού Γραφείου, όταν παραβαίνουν τις ως άνω υποχρεώσεις.

Οι εν λόγω υποχρεώσεις και απαγορεύσεις δεν ισχύουν για συμβόλαια που συνάπτονται σε εκτέλεση προσυμφώνων που είχαν συνταχθεί πριν την ισχύ του νέου νόμου. (ισχύς από 11.12.2023)

Συνέπειες από την ηλεκτρονική διαβίβαση (ή μη διαβίβαση) δεδομένων προς την Α.Α.Δ.Ε.

Ορίζεται η καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων («myDATA»), με σκοπό τα έσοδα που λαμβάνονται υπόψη από την ΑΑΔΕ, για σκοπούς ΦΠΑ και Φορολογίας Εισοδήματος να μην υπολείπονται των εσόδων που έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην myDATA. Αντιστοίχως προβλέπεται ότι ως τιμολόγια εξόδων προσμετρώνται για φορολογικούς σκοπούς, μόνο όσα έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

(αναμένονται αποφάσεις για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων)

Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών πληρωμών

Εισάγεται νέο άρθρο 15Δ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4987/2022, ΚΦΔ) με το οποίο θεσπίζονται υποχρεώσεις προς τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (τράπεζες, ηλεκτρονικά πορτοφόλια κλπ.), με στόχο την αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

(ισχύς από 1.1.2024)

Θέσπιση παραβάσεων και προστίμων στα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ

Με σχετική προσθήκη στον ΚΦΔ, ορίζεται ότι για παραβάσεις που αφορούν σε δήλωση ΦΠΑ του άρθρου 47α , καθώς και σε ενιαία δήλωση ΦΠΑ υποβλητέα σε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του ΦΠΑ, εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ στον υποκείμενο ή στον μεσάζοντα, εκτός αν πρόκειται για μηδενική δήλωση.

(ισχύς από 11.12.2023)

Αύξηση προστίμου για χρήση μετρητών άνω του προβλεπόμενου ορίου

Ως γνωστό τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 500 ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, πρέπει να εξοφλούνται από τους αγοραστές αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής (π.χ. κάρτα, τραπεζικό έμβασμα, λογαριασμός πληρωμών, ηλεκτρονικό πορτοφόλι κλπ.). Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά.

Σε περίπτωση παράβασης, το πρόστιμο που προβλέπεται αυξάνεται στο διπλάσιο της αξίας που καταβλήθηκε με μετρητά (αντί για 100 ευρώ γενικό πρόστιμο που προίσχυε).

(ισχύς από 11.12.2023)

Κυρώσεις και πρόστιμα myDATA

Σε περίπτωση παράλειψης διαβίβασης των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων προς την myDATA, επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις προς την επιχείρηση:

α) Αν, ως εκδότης, δεν διαβιβάσει συνόψεις παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων, το πρόστιμο είναι ίσο με το 10% της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου, χωρίς να δύναται να υπερβαίνει τα 250 ευρώ σε ημερήσια βάση,

β) αν δεν διαβιβάσει δεδομένα που αφορούν εγγραφές μισθοδοσίας, αποσβέσεων και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων ή δεν διαβιβάσει, ως εκδότης τιμολόγησης ή ως λήπτης αυτοτιμολόγησης, χαρακτηρισμούς δεδομένων εσόδων, το πρόστιμο επιβάλλεται ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση και ανέρχεται σε  250 ή 500 ευρώ σε περίπτωση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων αντίστοιχα.

γ) αν διαβιβάσει ως εκδότης σύνοψη εκδοθέντος παραστατικού, μετά από διαβίβαση παράλειψης ή απόκλισης από τον λήπτη, εφόσον η αρχική διαβιβασθείσα αξία είναι μικρότερη της πραγματικής, το πρόστιμο ισούται με το 5% της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου,

δ) αν δεν διαβιβάσει ψηφιακά παραστατικά διακίνησης, το πρόστιμο ανέρχεται σε 100 ευρώ για κάθε παράβαση και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ σε ημερήσια βάση και τις 20.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος και

ε) αν δεν διαβιβάσει λοιπά παραστατικά είσπραξης, επιστροφής ή παραγγελίας, το πρόστιμο είναι ίσο με 100 ευρώ για κάθε παράβαση μη διαβίβασης. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο αν το παραστατικό εσόδου

με το οποίο τα λοιπά παραστατικά είσπραξης συσχετίζονται έχει εκδοθεί προ κάθε φορολογικού ελέγχου.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης διαβίβασης των περ. α), β) και δ) επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασης

Σε περίπτωση υποτροπής, ήτοι αν εντός 5 ετών διαπραχθεί η ίδια παράβαση τα προαναφερθέντα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη τετραπλασιάζονται, χωρίς να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια των περ. α), β) και δ) ανά φορολογικό έτος. Η ΑΑΔΕ δύναται να δημοσιοποιεί τα στοιχεία των επιχειρήσεων που υποτροπιάζουν ως προς την παράβαση της περ. α) πιο πάνω.

(αναμένονται αποφάσεις για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων)

Πρόστιμα προς τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών

Με την προσθήκη νέου άρθρου στον ΚΦΔ, θεσπίζονται πρόστιμα προς τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (τράπεζες, ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» κλπ.), για παραβάσεις σχετικά με την διαβίβαση αρχείων (δικαιούχων και πληρωμών) προς την ΑΑΔΕ, καθώς και σε περιπτώσεις μη συνεργασίας και μη συμμόρφωσης εν γένει με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 100 έως 5.000 ευρώ.

(ισχύς από 1.1.2024)

Κίνητρα για ηλεκτρονική τιμολόγηση

Η δήλωση υπαγωγής στην ηλεκτρονική τιμολόγηση με την χορήγηση κινήτρων, επιμηκύνεται έως και το φορολογικό έτος 2024 και ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 31.12.2024.

(ισχύς από 11.12.2023)

Μείωση τέλους επιτηδεύματος

Το τέλος επιτηδεύματος στις ατομικές επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες, μειώνεται κατά 50% και διαμορφώνεται στα 325 € για την έδρα και στα 300 € για υποκατάστημα.

(εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023 και επόμενα)

Μεταφορά ζημίας

Ρυθμίζεται η μεταφορά ζημιών από την επιχειρηματική δραστηριότητα στα λογιστικώς προσδιοριζόμενα αποτελέσματα των επόμενων ετών στην περίπτωση προσδιορισμού ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους.

(εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023 και επόμενα)

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου

Διευρύνονται οι περιπτώσεις που προκαλούν την εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου και πλέον περιλαμβάνονται και οι πιο κάτω:

α) η σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ των δηλούμενων αγορών, των πωλήσεων και των αποθεμάτων,

β) η μη επαλήθευση του συντελεστή μικτού κέρδους μεταξύ δηλούμενων αποτελεσμάτων και αυτού που προκύπτει βάσει των παραστατικών αγορών και πωλήσεων

γ) η  αδικαιολόγητη μεταβολή του συντελεστή μικτού κέρδους μεταξύ διαδοχικών ετών,

δ)  η δήλωση ζημιάς σε 3 τουλάχιστον συνεχόμενα φορολογικά έτη, χωρίς να προκύπτει ο τρόπος χρηματοδότησης της επιχείρησης, με τον οποίο καλύπτονται οι υποχρεώσεις της.

(εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023 και επόμενα)

Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από ατομική δραστηριότητα

  • Υπολογισμός τεκμαρτού εισοδήματος

Ως ελάχιστο ετήσιο εισόδημα τεκμαίρεται ποσό μέχρι 50.000 € που προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω στοιχείων:

α) ποσού μέχρι 30.000 € που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο εκ των εξής:

αα) του ετήσιου ποσού του μικτού κατώτατου μισθού, πλέον 10% για τα 3 έτη της 3ης τριετίας από τη δήλωση έναρξης, επιπλέον 10% για τα 3 έτη της 4ης τριετίας και επίσης επιπλέον 10% για τα 3 έτη της 5ης  τριετίας (δεν προσμετρώνται διαστήματα όπου έχει δηλωθεί διακοπή δραστηριότητας)

ή

αβ) του ποσού που αντιστοιχεί στις μικτές αποδοχές του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου που απασχολείται από τον υπόχρεο,

πλέον

β) ποσού, έως 15.000 €, που ισούται με το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας,

πλέον

γ) ποσού που ανέρχεται στο 5% επί του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κ.Α.Δ., στον οποίο ο υπόχρεος πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα. Η προσαύξηση του 5% δεν εφαρμόζεται όταν ο μ.ο. του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου Κ.Α.Δ. δεν υπερβαίνει τις 10.000 € ή όταν το πλήθος των επιτηδευματιών που υπάγονται στον συγκεκριμένο Κ.Α.Δ. δεν υπερβαίνει τους 30. Ειδικές διατάξεις σχετικά με τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών ισχύουν για τα περίπτερα, τα καταστήματα ψιλικών και τα καπνοπωλεία.

  • Αμφισβήτηση τεκμηρίου (μαχητό)

Το τεκμαρτό εισόδημα είναι μαχητό και μπορεί να αμφισβητηθεί από τον υπόχρεο για αντικειμενικούς λόγους και λόγους ανωτέρας βίας, όπως στρατιωτική θητεία, νοσηλεία, εγκυμοσύνη, εκτεταμένες φυσικές καταστροφές κ.α. Ο φορολογούμενος προσκομίζει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του και η Φορολογική Διοίκηση αφού ελέγξει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων, υποχρεούται να μειώσει ανάλογα το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα.

Αν ο υπόχρεος αμφισβητεί το τεκμαρτό εισόδημα για άλλους λόγους πλην των προαναφερθέντων, ζητεί τη διενέργεια ελέγχου για να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού.

  • Συγκέντρωση αποδείξεων

Το τεκμαρτό (και όχι το δηλούμενο) εισόδημα αποτελεί τη βάση υπολογισμού προνοιακών-κοινωνικών επιδομάτων καθώς και των απαιτούμενων αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρωθούν για φορολογικούς λόγους.

  • Απαλλαγές

Το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται:

α) στα κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, β) σε όσους αμείβονται σύμφωνα με την περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 12 ΚΦΕ, εφόσον συμβάλλονται με έως και 3 πελάτες, καθώς

και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που συμβάλλονται με έως και 2 ασφαλιστικές επιχειρήσεις και δηλώνουν ως επαγγελματική έδρα την κατοικία τους,

γ) σε άτομα με αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80% και

δ) σε καφενεία που βρίσκονται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 500 κατοίκων.

  • Απόφαση ΑΑΔΕ

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων περί αμφισβήτησης του τεκμηρίου καθώς και του ελέγχου, όπου προβλέπεται.

  • Μειώσεις και ειδικές ρυθμίσεις

Το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί σε τυχόν πρόσθετο εισόδημα από  μισθωτή εργασία, σύνταξη ή αγροτική δραστηριότητα.

Η τεκμαρτή φορολόγηση δεν εφαρμόζεται για τα 3 πρώτα έτη από την πρώτη έναρξη δραστηριότητας, ενώ για το 4ο έτος το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 2/3 και για το 5ο έτος μειώνεται κατά 1/3.

Επίσης μείωση στο τεκμαρτό εισόδημα κατά το 1/2 παρέχεται στους πολύτεκνους, τους αναπήρους άνω του 67%, στους γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα, στους γονείς με τέκνα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, στους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ με ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος μέχρι 25% και σε όσους ασκούν τη δραστηριότητά τους και έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 500 κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.

  • Ίδρυση μονοπρόσωπης εταιρείας (αντικαταχρηστική διάταξη)

Με την παρούσα διάταξη αντιμετωπίζεται η περίπτωση καταχρηστικής δημιουργίας εταιρικού σχήματος με μοναδικό σκοπό την καταστρατήγηση του νόμου. Στα πλαίσια αυτά αν ατομικός επιχειρηματίας μετά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου και μέχρι και το φορολογικό έτος 2026, διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα και συστήσει μονοπρόσωπη εταιρεία με την ίδια δραστηριότητα, μπορεί μετά από έλεγχο, να κληθεί να πληρώσει ως φυσικό πρόσωπο, τη διαφορά φόρου που απέφυγε με αυτή την καταχρηστική του συμπεριφορά.

Σημειώνεται ότι και στην περίπτωση αυτή ο τεκμαρτός προσδιορισμός της φορολογικής υποχρέωσης είναι μαχητός, εφαρμόζονται δηλαδή αναλογικά οι διατάξεις με τις οποίες το φυσικό πρόσωπο αμφισβητεί το τεκμήριο. Η εν λόγω διάταξη έχει προσωρινό χαρακτήρα με σκοπό να αποτρέψει φαινόμενα καταχρηστικής συμπεριφοράς αποκλειστικά κατά τα τρία πρώτα χρόνια ισχύος της ρύθμισης του νόμου.

(οι πιο πάνω διατάξεις για το τεκμαρτό εισόδημα, εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023 και επόμενα)

Προκαταβολή φόρου

Αν το εισόδημα από την άσκηση της ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας του 2023 προσδιορίζεται τεκμαρτά, η προκαταβολή φόρου που αντιστοιχεί στο υπερβάλλον από το δηλωθέν ποσό εισοδήματος, μειώνεται για το έτος 2024 κατά το ήμισυ.

Καταγραφή φορολογικών ελέγχων

Οι ενέργειες των φορολογικών ελεγκτών και οι συναλλαγές τους με τους φορολογούμενους καταγράφονται σε οπτικοακουστικά μέσα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ορίζεται η ΑΑΔΕ, η οποία φυλάσσει το καταγραφέν υλικό για χρονική διάρκεια αντίστοιχη με αυτή της παραγραφής. Το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη Φορολογική Διοίκηση και από τους φορολογούμενους, οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση σε αυτό με αίτησή τους.

(αναμένεται απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ για την εφαρμογή της διάταξης)

Χρηματική επιβράβευση κατόπιν επιβολής προστίμου μετά από επώνυμη καταγγελία

Αν, μετά από επώνυμη καταγγελία σε βάρος επιχείρησης, μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ «QR code appodixi», διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος και επιβληθεί πρόστιμο, για παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των ΦΗΜ, ο καταγγέλλων λαμβάνει χρηματική επιβράβευση.

Η χρηματική επιβράβευση ανέρχεται στο δεκαπλάσιο της αξίας του εκδοθέντος στοιχείου λιανικής, για το οποίο έγινε η καταγγελία, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και σε καμία περίπτωση δεν υπολείπεται των 100 €, ούτε υπερβαίνει τις 3.000 €.

Η χρηματική επιβράβευση δεν φορολογείται, είναι ακατάσχετη και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

(αναμένεται απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ για την εφαρμογή της διάταξης)

Βραχυχρόνιες μισθώσεις

Τίθεται ο περιορισμός ότι ως εισόδημα από μίσθωση φορολογείται το εισόδημα φυσικού προσώπου από βραχυχρόνια μίσθωση μέχρι 2 ακινήτων, ενώ η μίσθωση περισσοτέρων ακινήτων λογίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Υπενθυμίζεται ότι η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων από νομικό πρόσωπο θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιπλέον τίθεται όριο 60 ημερών στη διάρκεια κάθε μίσθωσης προκειμένου αυτή να λογίζεται ως βραχυχρόνια.

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις από νομικά πρόσωπα και από φυσικά πρόσωπα για πάνω από 3 ακίνητα θεωρούνται πλέον ως υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

Ρυθμίζεται η επιβολή «τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», το οποίο αντικαθιστά τον φόρο διαμονής που επιβάλλεται σήμερα σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το τέλος επιβαρύνει και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και υπολογίζεται σε ημερήσια βάση.

Για την βραχυχρόνια μίσθωση το ημερήσιο τέλος ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, ανέρχεται σε 1,5 € για τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο και σε 0,5 € για τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο, ενώ αν πρόκειται για μονοκατοικίες άνω των 80 τ.μ., το τέλος διαμορφώνεται σε 10 € ή 4 € αντίστοιχα.

(οι πιο πάνω διατάξεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις καθώς και η επιβολή του τέλους, ισχύουν από 1.1.2024)

Έκπτωση φόρου για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων

Ενισχύονται τα φορολογικά κίνητρα για την αναβάθμιση κτιρίων, που δεν εντάσσονται σε άλλο πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων.

Με τις νέες διατάξεις, ρυθμίζεται η δυνατότητα μείωσης του φόρου, με τη συνολική δαπάνη για αγαθά και υπηρεσίες που αφορούν σε ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, μέχρι του ποσού των 16.000 ευρώ, ισόποσα κατανεμημένη σε 5 έτη. Η δαπάνη για αγορά αγαθών που λαμβάνεται υπόψη δεν υπερβαίνει το 1/3 των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών. Προϋπόθεση για την φορολογική έκπτωση αποτελεί η διαβίβαση των παραστατικών δαπανών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

(ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την 1.1.2024)

Επιστροφή καταβληθέντος φόρου μεταβίβασης ακινήτου σε περίπτωση ματαίωσης του συμβολαίου

Με την διάταξη αυτή επιλύονται ερμηνευτικά προβλήματα σχετικά με την επιστροφή του φόρου μεταβίβασης ακινήτου σε περίπτωση ματαίωσης της υπογραφής του μεταβιβαστικού συμβολαίου.

(ισχύς από 11.12.2023)

Ακατάσχετο επαγγελματικού  λογαριασμού συμβολαιογράφων

Αντιμετωπίζεται το ζήτημα του ακατάσχετου των ποσών που παρακρατούνται και κατατίθενται στον ειδικό επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό των συμβολαιογράφων.

(ισχύς από 11.12.2023)

Βάση δεδομένων, Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης και Τράπεζα Αξιών Ακινήτων

Οι σχετικές διατάξεις αποτελούν μέρος της υλοποίησης των

έργων δημιουργίας ολοκληρωμένων πληροφοριακών

συστημάτων με τίτλο «Μητρώο/Βάση Δεδομένων στοιχείων των ακινήτων και αξιών και Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων (CAMA)». Το Μητρώο/Βάση Δεδομένων στοιχείων των ακινήτων και αξιών θα συγκεντρώνει στοιχεία που επηρεάζουν την αξία των ακινήτων από όλες τις διαθέσιμες πηγές καθώς και ανοιχτά δεδομένα, με σκοπό να συμβάλει στον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών ακινήτων.

Το Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων έχει ως στόχο τη μαζική εκτίμηση αξίας ακινήτων, δημόσιων και ιδιωτικών, κατά τρόπο ομοιόμορφο, αξιόπιστο, θεσμικά κατοχυρωμένο και αυτοματοποιημένο ενώ παράλληλα τηρεί ιστορικά στοιχεία για τις εν λόγω εκτιμήσεις και παράγει σχετικά στατιστικά στοιχεία.

(αναμένονται αποφάσεις για την εφαρμογή)

Ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ

Με σειρά τροποποιήσεων και προσθηκών στον ΚΦΔ, συμπληρώνεται το πλαίσιο που σχετίζεται  με τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ.

(ισχύς από 11.12.2023)

Χωριστή φορολογική δήλωση συζύγων

Αρχής γενομένης από τη δήλωση του 2023, ορίζεται ότι η επιλογή των συζύγων για την υποβολή χωριστών δηλώσεων, ισχύει όχι μόνο για το φορολογικό έτος που αφορά η αίτηση αλλά και για τα επόμενα φορολογικά έτη, μέχρι να ανακληθεί.

Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων και η λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020.

Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων

Μειώνεται ο συντελεστής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου σε 0,2% (από 0,5%).

(καταλαμβάνει πράξεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται μετά τις 11.12.2023)

Φόρος πώλησης εισηγμένων μετοχών

Μειώνεται ο συντελεστής φόρου πώλησης εισηγμένων μετοχών σε 0,1% (από 0,2%).

(εφαρμόζεται για συναλλαγές με ημερομηνία διακανονισμού από την 2.1.2024)

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων

Καταργείται η ειδική έγκριση από τον Υπουργό Εθνικής

Οικονομίας και Οικονομικών για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου άνω των 400.000 ευρώ, η οποία πλέον διενεργείται με βάση τις γενικές διατάξεις του ΚΦΔ.

(ισχύς από 11.12.2023)

Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ

Προβλέπεται η παράταση μέχρι τις 30.6.2024 των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ (13%), για καφέ, κακάο, τσάι, χαμομήλι, και λοιπά αφεψήματα, καθώς και για την μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους με TAΞI.

Παράλληλα προβλέπεται μόνιμη υπαγωγή σε υπερμειωμένο συντελεστή 6%, των φίλτρων αιμοκάθαρσης και λοιπών συναφών ιατρικών ειδών, των απινιδωτών, μιας σειράς προϊόντων που εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία, των ειδών ατομικής προστασίας και υγιεινής, της εισαγωγής αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και της παράδοσης αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας, των εισιτηρίων ζωολογικών κήπων, των εισιτηρίων κινηματογράφου και της παροχής υπηρεσιών από γυμναστήρια και σχολές χορού. Τέλος μόνιμη υπαγωγή σε μηδενικό συντελεστή προβλέπεται για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενημερωτικό έχουν ως στόχο να παράσχουν μια γενική ενημέρωση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση ειδικών θεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας ή με τον συνεργάτη σας από τη ΘΕΣΙΣ που σας υποστηρίζει ([email protected]τηλ:2107292365).This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.